·  TEL. 936 628 251 · EMAIL a8037991@xtec.cat
 · 

Organització

Consell escolar


Funcions

  • El Consell Escolar és l'òrgan de govern del col·legi.
  • A la seva composició hi són els representants dels pares, els professors, l'Ajuntament i el personal que treballa al Centre.
  • Cada dos anys s'ha de renovar una part del seus membres.
  • El consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita al menys un terç dels seus membres
  • Es procura que les decisions es prenguin per consens.
  • Al si del Consell Escolar funciona la comissió econòmica i la comissió permanent
  • Són competències del Consell Escolar, entre d'altres, elegir director, resoldre en temes de disciplina, dirigir l'elaboració del projecte educatiu, aprovar el pressupost del Centre, avaluar la programació del curs, aprovar les activitats, valorar el funcionament general del centre, etc... (Decret 198/96).

Més informació a la web del Departament d'Educació http://www.gencat.net/ense/centres/consell_publics.htm

 

Composició

 

Al Consell Escolar es troben representats els pares, els professors, l'Ajuntament i el personal que treballa al Centre.

La seva composició és la següent:

   
Representants elegits pels pares 5
Representants elegits pels professors 6
Representants elegits pels PAE 1
Representant designat per l'AMPA 1
Representants designats per l'Ajuntament 1
Representant elegit pel personal no docent 1
Equip directiu del centre 3